Podstawy Analizy Fundamentalnej

Analiza fundamentalna na rynku Forex polega na prognozowaniu kursów walut na podstawie różnych wskaźników makroekonomicznych, które pomagają określić w jakim stanie jest gospodarka.

PKB (Produkt Krajowy Brutto) - dochód wygenerowany na terenie danego kraju przez jego mieszkańców i obcokrajowców tam przebywających. Można przyjąć, że wzrost PKB powoduje wzrost kursu waluty danego kraju. Jednak nie zawsze, ponieważ wysoki kurs waluty może spowodować podniesienie kosztów eksportu (w związku z niekorzystnym kursem wymiany walut), konsekwencją tego może być spadek lub spowolnienie wzrostu PKB.

Analiza makroekonomiczna - wskaźniki

 1. PKB (Produkt Krajowy Brutto) – dochód wygenerowany na terenie danego kraju przez jego mieszkańców i obcokrajowców tam przebywających. Można przyjąć, że wzrost PKB powoduje wzrost kursu waluty danego kraju. Jednak nie zawsze, ponieważ wysoki kurs waluty może spowodować podniesienie kosztów eksportu (w związku z niekorzystnym kursem wymiany walut), konsekwencją tego może być spadek lub spowolnienie wzrostu PKB.
 2. Stopa bezrobocia – stosunek liczby bezrobotnych do liczby osób aktywnych zawodowo. Spadek bezrobocia może prowadzić do wzmocnienia się danej waluty. Z kolei wzrost bezrobocia może skutkować jej osłabieniem.
 3. Stopa inflacji – mierzona jest tempem zmian cenowych. Sposoby mierzenia inflacji:
  a. PPI – indeks cen dóbr produkcyjnych – ceny oferowane przez producentów.
  b. CPI – indeks cen dóbr konsumpcyjnych – ceny detaliczne.
 4. Podaż pieniądza – całkowita ilość pieniądza znajdująca się w obiegu (zarówno gotówka, jak i wkłady bankowe). Nadmierna lub zbyt mała podaż pieniądza wpływa niekorzystnie na kurs danej waluty.
 5. Stopy procentowe – wynagrodzenie, należne właścicielowi kapitału za udostępnianie go innym. Podniesienie stóp procentowych prowadzi z reguły do wzrostu wartości waluty krajowej.
 6. Stabilność polityczna – analitycy badają na bieżąco sytuację wewnętrzną danego kraju, monitorując np. nastroje społeczne czy programy partii politycznych. Ufność uczestników rynku walutowego ma duże znaczenie dla kursu waluty.
 7. Produkcja przemysłowa – duża dynamika produkcji przemysłowej oznacza, że gospodarka jest w dobrej kondycji i me spowodować umocnienie się waluty. Natomiast niska dynamika tego wzkaźnika może doprowadzić do sytuacji odwrotnej.
 8. Bilans handlowy – zestawienie wartości dóbr i usług importowych i eksportowych. Różnica między eksportem a importem to bilans handlowy. Jeśli jego wartość jest dodatnia, oznacza to że sytuacja ekonomiczna danego kraju jest dobra. Może mieć to wpływ na zainteresowanie inwestorów jego walutą.
 9. Nowe miejsca pracy w sektorze pozarolniczym – trwały wzrost zatrudnienia mówi o poprawie sytuacji gospodarczej w danym kraju. Wysoka wartość tego wskaźnika może spowodowaćwzrost wartości krajowej waluty.
 10. Sprzedaż nowych domów – wskaźnik ten mówi o liczbie sprzedanych nowych domów i tych wystawionych na sprzedaż. Duża dynamika sprzedaży nowych domów może wskazywać na ożywienie gospodarcze.
 11. Zaufanie konsumentów – optymizm wśród konsumentów (większy popyt) skutkuje większymi przychodami w biznesie oraz prawdopodobieństwo umocnienia się waluty krajowej.